Ecosysteemdiensten

De laatste decennia hebben meer en meer ecologen, economen en politici hun peilen gericht op het “Ecosystem Assessment”. Hiervoor hebben wetenschappers en experten wereldwijd een stand van zaken opgemaakt van de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen die ten dienste staan van de mens. 

Waarom zijn ecosystemendiensten zo’n hot issue?
De kracht van deze diensten schuilt in het feit dat zij een aantal duurzame tools aanbieden om ecologische en economische waarderingen met elkaar te verzoenen. Zij tonen aan dat de natuur voor de mens een  grote gebruikswaarde bezit, die meer is dan een emotionele of  intrinsieke waarde. Deze gebruikswaarde verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving, veiligheid en voedselvoorziening.
Het concept laat ook onze groeigerichte economie versmelten met onze begrensde leefomgeving. Natuur krijgt daarmee plots een economische betekenis en meerwaarde en deze waardebepaling versterkt het belang dat aan biodiversiteit en ecosystemen wordt toegekend en vergroot het draagvlak voor de bescherming ervan. 

Onbekend is onbemind!
In deze audiovisuele lezing richten we de spots op het nieuwe ecosysteemdiensten-concept in Vlaanderen. Er komen enkele
verrassende feiten aan de oppervlakte. We zoeken een antwoord op de vraag "Waarom tellen we de natuur nu pas mee als economische waarde en hoeveel is die dan wel waard?" Vlaanderen is een van de meest verstedelijkte regio’s in Europa en is een van de belangrijkste
verkeersknooppunten (transporthubs) van het continent. Gevolg, meer economische groei en zware druk op die paar ecosystemen die Vlaanderen nog rijk is. Vlaanderen is daardoor qua natuur de meest verstedelijkte regio’s in Europa en is een van de belangrijkste
verkeersknooppunten (transporthubs) van het continent. Gevolg, meer economische groei en zware druk op die paar ecosystemen die Vlaanderen nog rijk is. Vlaanderen is daardoor qua natuur de meest versnipperde regio van Europa geworden en het zal in de toekomst nog meer versnipperen door de steeds groeiende verkavelingsgolf.

Hoe ECO is onze ECOnomie?
Deze dertiende lezing in de reeks ‘MeNS komt naar je toe’ belicht een aantal belangrijke eco-systeemdiensten en hun potentiële ecosysteemwinsten. De lezing laat ons kennismaken met een nieuwe (circulaire) economie die gebaseerd is op hergebruik en het sluiten van kringlopen. Kortom een veranderingsproces die een vooruitgang kan betekenen voor mens en milieu. De Nederlandse hoogleraar en gewezen topman van de Rabobank Herman Wijffels wijst ons op een grote blinde vlek: “We hebben ons ontwikkeld tot een soort die lineair denkt en handelt in een context die in alle opzichten circulair functioneert. Omdat de voorraden groot waren en we nog niet met zoveel waren, hebben we dit lange tijd kunnen negeren, maar dat kan vandaag niet meer. Het resultaat is dat we aankijken tegen een situatie van overshoot. We gaan heel diep in het rood in het opsouperen van de rijkdommen van de planeet” (Resilience Institute, Stockholm).’ 

Terug naar het overzicht