De Jonge Baekeland

De Jonge Baekeland 2016: Knutselen met genen: GGOs voor een duurzame wereld?

Meisjes domineren wetenschapswedstrijd: Sint-Bavohumaniora wint 8ste De Jonge Baekeland

De achtste editie van de Jonge Baekeland wetenschapswedstrijd is overtuigend gewonnen door een groep van zeven laatstejaars van de Sint-Bavohumaniora Gent. Met hun BacMan-project zetten ze gentechnologie in om de beruchte plastic soep in onze oceanen te bestrijden. “Een origineel en heel sterk onderbouwd idee”, aldus de jury. Opvallend: de grote meerderheid van de vijf groepen die hun project tijdens de finale verdedigden, bestond uit meisjes. Hoezo, wetenschap interesseert enkel jongens?

Onder de 5 laureaten waren er 4 aso-scholen en 1 tso-school. De tso’ers van de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren pakten verdiend de tweede plaats met hun project Winter Memory, een gentechnologische benadering van de ziekte van Alzheimer. Voor de derde plaats bleek het verschil tussen de drie resterende scholen zo minuscuul dat de jury besloot geen onderscheid te maken voor de derde, vierde en vijfde plaats. Zo eindigden de vijf deelnemers allemaal op het podium!

De finale bestond niet enkel uit presentaties van de projecten. Na de presentaties namen de vlotste praters van elke school het tegen elkaar op in een debat over gentechnologische stellingen. Uit het panel van vier meisjes en een jongen kwam Marija Pizurica van Sint-Bavohumaniora Gent als sterkste debatteur naar voor. Zij kreeg een speciale prijs mee naar huis. Voor de Sint-Bavohumaniora een extra kers op de taart.

Proficiat aan alle finalisten!

Marija Pizurica van De Groene Wetenschappers (Sint-Bavohumaniora Gent) toonde zich een inhoudelijk sterke debatteur. In haar argumentatie kwam haar kennis duidelijk naar voor en getuigde ze van inzicht in de materie. Marija verdedigde niet enkel haar standpunt maar kon ook luisteren om daarna op een correcte manier haar punt te maken. Dit leverde haar de nominatie voor beste debatteur op. Proficiat Marija!

Bekijk hier de foto's van de finale.

Geplaatst door Marjolein op 01/09/2016 om 17:25

De Jonge Baekeland: Concept

Vlaanderen heeft nood aan gespecialiseerde mensen, zoals ondernemers, leerkrachten, wetenschappers en ingenieurs, die een innovatieve bijdrage leveren aan een duurzame, schone en leefbare wereld. Dankzij De Jonge Baekeland krijgen jongeren de kans om hun steentje bij te dragen aan een duurzame wereld.

De wedstrijd richt zich op leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs (aso, tso, bso, kso). Ze krijgen de opdracht om een geargumenteerde mening neer te schrijven rond een welbepaald thema. Daarnaast mag er ook een bijhorend praktisch werkstuk ingediend worden (bv. een maquette, een schets, een fotoreeks, een demonstratiefilmpje, een miniatuurontwerp, iets artistiek, …).

De jury kiest uit alle ingezonden werken vijf finalisten die hun werk mogen komen verdedigen tijdens de finale van De Jonge Baekeland. De finalisten presenteren eerst hun ingezonden werk en nemen later deel aan een debat met jury en publiek.

Geplaatst door op 30/08/2016 om 17:59

De Jonge Baekeland: Reglement

Wedstrijdreglement De Jonge Baekeland 2017

I Algemeen

De Jonge Baekeland is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs (aso, tso, bso, kso). De wedstrijd wordt georganiseerd door Bio-MENS vzw (maatschappelijk zetel Drakenhoflaan 194 bus 203, 2100 Deurne).

Bio-MENS wil met deze wedstrijd jongeren stimuleren om creatief en kritisch om te gaan met wetenschap.

De wedstrijd bestaat uit twee delen. Er wordt vooreerst een werkstuk gemaakt. Uit de inzendingen selecteert de jury vijf groepen die vervolgens naar de finale gaan. De finale bestaat enerzijds uit een creatieve presentatie van het werkstuk en anderzijds uit een wetenschappelijk debat onder finalisten.

II Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • Leerlingen uit de richtingen aso, tso, bso en kso van de derde graad mogen aan de wedstrijd deelnemen.
 • Er mogen meerdere groepen per klas/school deelnemen.
 • Het minimum aantal deelnemers per groep is 5.

III Inzendingscriteria

 • De leerlingen maken een werkstuk rond het thema van De Jonge Baekeland 2017 ‘Drones: de robotlibellen van de lucht. Onbemande voer-, vlieg- en vaartuigjes.’
 • Het werkstuk bestaat uit een goed gestructureerde tekst van minimum 2000 en maximum 5000 woorden en omvat tenminste een voorblad, een inhoudsopgave, een inleiding, een hoofdtekst, een besluit en een bronvermelding. Daarnaast mag er ook een bijhorend praktisch werkstuk voorzien worden (bv. een maquette, een schets, een fotoreeks, een demonstratiefilmpje, een miniatuurontwerp, iets artistiek, …) 
 • De inzendingen worden gecontroleerd op plagiaat. Op plagiaat volgt onmiddellijke uitsluiting.
 • Werken dienen opgesteld te worden in het Nederlands.
 • Volgende elementen moeten op het voorblad van het werkstuk vermeld worden: school, klas, namen van de deelnemers, naam van de begeleidende leerkracht en titel van het werk

IV Procedure

 • De deelnemers dienen zich in te schrijven vóór maandag 20 februari 2017
 • De inzendingen dienen vóór maandag 20 maart 2017 in het bezit van Bio-MENS vzw te zijn. Het werkstuk kan verzonden worden:
  • per post naar: Bio-MENS vzw, t.a.v. Patrick Vandeweerd, Drakenhoflaan 194 bus 203, 2100 Deurne
  • per e-mail naar: baekeland@biomens.eu
 • De deelnemers krijgen van Bio-MENS vzw per e-mail een bevestiging van ontvangst van het ingezonden werk.
 • De jury, door Bio-MENS vzw samengesteld uit professionelen uit onderwijs, overheid en ondernemingen, beoordeelt de werken. De vijf teams met de beste score mogen naar de finale.
 • Indien de kwaliteit van de inzendingen door de jury onvoldoende wordt geacht, kan deze beslissen om het aantal finalisten te reduceren.
 • De bekendmaking van de finalisten-teams gebeurt ten laatste op vrijdag 14 april 2017. De laureaten worden vermeld op de website. Alle deelnemers ontvangen eveneens een e-mail met het resultaat van de jurering (finalist/niet weerhouden).
 • Met juryleden mag niet gecorrespondeerd worden over een inzending.
 • De juryleden beoordelen de inzending op de link met het thema van de wedstrijd, wetenschappelijke kennis, gebruikte methodiek(en), originaliteit, innovativiteit, taalkundige correctheid en lengte en vorm van het werk. De gedetailleerde beoordelingscriteria en hun gewicht tot de totale score worden vermeld op de website van Bio-MENS vzw (www.biomens.eu).
 • Er wordt noch door de jury noch door de organisatie feedback gegeven over de eerste beoordelingsronde. Enkel finalisten krijgen feedback over hun inzending/presentatie tijdens de finale.
 • Vanaf de bekendmaking van de finalisten tot de finale krijgen de finalisten per e-mail van Bio-MENS vzw verdere richtlijnen i.v.m. de finale.
 • De finale gaat door op vrijdag 5 mei 2017.
 • Tijdens de finale beoordeelt de jury de finalisten op basis van hun presentatie van het werkstuk en hun bijdrage aan het debat. De som van de scores op het werkstuk, de presentatie en het debat bepaalt welke groep uiteindelijk eerste, tweede en derde eindigt.

V Finale

 • De finale gaat door op vrijdag 5 mei 2017 in de Plantentuin Meise.
 • De finalisten stellen hun werk voor aan jury en publiek tijdens een korte presentatie van maximum 8 minuten. Hierbij kunnen de groepen een PowerPoint-presentatie of Prezi tonen. Een creatieve voorstelling wordt echter ook gewaardeerd. Vervolgens beantwoordt de groep gedurende een 5-tal minuten vragen van de jury.
 • Na de presentaties volgt een debat, waarover de finalisten later meer informatie krijgen.
 • De finale wordt beëindigd met de prijsuitreiking.

VI Prijzen

 • Prijzen worden toegekend door de jury. Het oordeel van de jury is bindend en niet aanvechtbaar.
 • De prijzen die gewonnen worden met de deelname aan De Jonge Baekeland zijn bestemd voor de school én het winnende team. 50% van de geldprijs is bestemd voor de school, ter ondersteuning van de vakgroep waartoe de begeleidende leerkracht behoort. De persoon die als begeleidende leerkracht werd opgegeven bij inschrijving bepaalt in overleg met de deelnemers hoe de overige 50% binnen de groep besteed wordt.
 • Materiële prijzen zijn niet in geld inwisselbaar.

VII Publiciteit

 • Bio-MENS vzw heeft het recht deelnemers en inzendingen in publiciteit te vernoemen en te tonen.
 • Bio-MENS vzw mag de genomineerden en hun inzendingen vernoemen op haar website (www.biomens.eu), sociale media en in rapporteringen van de wedstrijd.
 • Finalisten werken mee aan beeldopnames tijdens de finale.

VIII Aansprakelijkheid

Bio-MENS vzw is niet verantwoordelijk voor vervoerskosten van de finalisten gebonden aan de wedstrijd. Bio-MENS vzw is evenmin verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de activiteiten van de deelnemers die verband houden met de wedstrijd.

IX Overige

 • In gevallen waar dit reglement onvoldoende uitkomst of onduidelijkheid biedt, beslist de Raad van Bestuur van Bio-MENS vzw.
 • Bio-MENS vzw heeft het recht wijzigingen in dit reglement aan te brengen. De meest actuele versie van het reglement is steeds beschikbaar op de website van Bio-MENS vzw, www.biomens.eu.                 
Geplaatst door op 30/08/2016 om 16:49

De Jonge Baekeland: Jurering

De jury van De Jonge Baekeland bestaat uit specialisten uit onderwijs, ondernemingen, overheid en Bio-MENS vzw.

Uit alle inzendingen selecteert de jury vijf laureaten die hun werk komen verdedigen in de grote finale. De jury oordeelt op basis van volgende criteria:

Wetenschappelijke kennis (20 punten)

 • Is het werk wetenschappelijk correct?
 • Is het voorgestelde idee realiseerbaar?
 • Is er blijk van wetenschappelijk inzicht?
 • Is de visie van deelnemers voldoende zichtbaar?

Originaliteit/innovativiteit (10 punten)

 • Is het werk vernieuwend/uniek?

Methodiek (5 punten)

 • Welke onderzoeksmethoden hebben de deelnemers gehanteerd (literatuurstudie, wetenschappelijke proeven, interviews, ...)?
 • Welke bronnen hebben de deelnemers geraadpleegd?

Taalkundige correctheid, lengte en vorm van het werk (5 punten)

 • Is het werk in correct Nederlands geschreven (spelling en grammatica)?
 • Is het geheel vlot leesbaar?
 • Bestaat de tekst uit minimum 2000 en maximum 5000 woorden?
 • Is het document voldoende gestructureerd (voorblad, inhoudsopgave, inleiding, hoofdtekst en besluit)?
 • Werden de geraadpleegde bronnen correct vermeld?

 

Op basis van de presentatie van het werk en de bijdrage aan het debat tijdens de finale beslist de jury wie de winnaar van De Jonge Baekeland wordt.

De jury oordeelt tijdens de finale op basis van volgende criteria:

Presentatie (30 punten):

 • Vorm (inleiding-midden-besluit, timing) (5 punten)
 • Taal (articulatie, intonatie, AN) (5 punten)
 • Enthousiasme (5 punten)
 • Inhoud (5 punten)
 • Antwoord op de juryvragen (10 punten)

Debat (30 punten):

 • Houding (taal, aandacht voor moderator, publiek en collega’s, enthousiasme) (10 punten)
 • Overtuigingskracht (10 punten)
 • Wetenschappelijke correctheid (10 punten)

De jury houdt rekening met de studierichting van de deelnemers (aso, tso, bso, kso).

Geplaatst door op 30/08/2016 om 11:02

De Jonge Baekeland 2015: Klimaat in de knoop! Wie koelt de aarde af?

Heilige-Drievuldigheidscollege uit Leuven wint 7de editie van De Jonge Baekeland!

De Klimaatarchitecten van het Heilige-Drievuldigheidscollege uit Leuven wonnen de finale van de 7de editie van De Jonge Baekeland en de hoofdprijs van €1100, geschonken door de Nationale Loterij. In het kader van het thema ‘Klimaat in de knoop. Wie koelt de aarde af?’ bedacht de groep een nieuwe woonvorm: 200 m hoge appartementsgebouwen die tussen de bomen worden geplaatst en volledig aangepast zijn ten voordele van het klimaat.

De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar het Virgo Sapiensinstituut Londerzeel en het KTA Zwijndrecht Cenflumarin. De twee groepen van Sint-Maarten Bovenschool Beveren eindigden op een gedeelde vierde plaats. Zij wonnen €800 en €600 euro, geschonken door de Nationale Loterij.

Jasper Buckens van het KTA Zwijndrecht Cenflumarin werd bekroond tot beste debatteur.

Bekijk hier de foto's van de finaledag!

Geplaatst door op 06/09/2015 om 13:55

Pagina 1 - 2 - 3